top of page

Waterdoop

Waarom dopen?

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen een menigte en aan het einde vroegen de  overtuigde -maar nog onbekeerde-luisteraars:​

Handelingen 2:37

Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus.

 

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. Twee verschillende
-aan elkaar geschakelde- gebeurtenissen: bekering en de doop, deze voorziening van God is nooit veranderd. In het hele nieuwe testament is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen redding die niet gevolgd werd door de doop.

Handelingen 2:41

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 16:33

En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.

Handelingen 2:38

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

Doop door onderdompeling

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis van het het Griekse woord voor doop “Baptizo” wat duidelijk betekent “onderdompelen”. Eerder werd al gezegd: De doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf: je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele tekst in het Nieuwe testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast gaat het hele idee van een begrafenis verloren. Ook worden de meeste mensen  gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is niet de manier van de Bijbel.

Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. In de Bijbel lezen we echter dat de doop een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden (Marc. 16.16), Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38). De doop is een beslissing van een persoon zelf.

Kinderen opdragen

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven te doen. In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Doop staat los van bekering

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering is. Maar als je tot bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts’ een symbool is van iets anders. Het betekent afgesneden te worden van ons oude leven en op te staan in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis ten opzichte van iedereen dat je de stap genomen hebt om het oude leven van zelf gerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

bottom of page